Amos Anderson

 

Källa: Amos Rex/arkivet

 

Amos Anderson

AMOS ANDERSON – GRUNDAREN AV KONSTSAMFUNDET
Den 62-årige Amos Anderson grundade Föreningen Konstsamfundet den 3 december 1940. Han var Finlands ledande man inom tidningsförläggar- och tryckeribranschen, en respekterad affärsman och en av landets stormän, med starka kopplingar till konst- och kulturvärlden.

Amos ledde sin koncern, till vilken hörde bland annat Hufvudstadsbladet och dess tryckeri, samt tryckerierna Tilgmann och Mercator, med den världsvane affärsmannens aura och prestige. Han umgicks flitigt med etablissemanget i hemlandet och vistades under flertalet längre resor i Stockholm och på kontinenten.

Det vackra hemmet vid Georgsgatan 27 i Helsingfors och det ståtliga lantresidenset Söderlångvik på Kimitoön inreddes efter hans död 1961 till konst- och hemmuseer. Som ogift och barnlös ville han skapa något bestående mervärde och föreviga sig själv och sitt värv. Konstsamfundet utvecklades småningom till detta, såsom hans universalarvinge och förvaltaren av museerna, fastigheterna, aktieinnehavet och affärskoncernen.

DEN UNGE AMOS
Amos Valentin Andersson föddes 1878 till bondefamiljen Andersson i byn Brokärr i Kimito kommun i sydvästra Finland. Hemförhållandena var anspråkslösa med starka inslag av landsbygdens traditioner och religionen, tron. Amos gick i folkskola i Vreta och han utbildade sig därefter på Handelsinstitutet i Åbo och specialiserade sig på försäkringsbranschen genom en tjänst i Åbo och fortsatta studier i Göttingen och London. Hemkommen lockades han 1902 till Helsingfors till en tjänst inom försäkringsbranschen. På alla orter han vistades på lockades han till kulturen, i synnerhet till teatern och kyrkomusiken. Som vuxen tog han bort ett s i sitt folkliga efternamn.

AMOS – SIN TIDS BIG TIMER
Efter en tid som anställd, började Amos Anderson alltmer satsa på egna företag i huvudstaden. Energi och företagsamhet saknade han minsann icke. Genom goda kontakter och modigt affärssinne utvidgade han sitt ägande och utvecklade produkterna och företagen. Utgivning av tidningar och tidskrifter, annonsmarknaden och tryckeribranschen var hans kärnområden. Satsningarna finansierades ofta modigt med belåning och vinsterna investerade han under 1910- och 1920-talet i fastigheter och värdepapper. Han gjorde stora vinster under och efter första världskriget tack vare investeringar i bland annat fastigheter och inflationens betydelse.

Sedan han blivit ägare till landets största tidning Hufvudstadsbladet och dess tryckeri, samt genom ägandet av främst tryckerierna Tilgmann och Mercator, blev han en affärsman i de större kretsarna. Anderson var också politiskt aktiv som riksdagsman under 1920-talet. Han avancerade till en ledande affärsmagnat och kulturpåverkare, titulerades bland annat direktör, chefredaktör, bergsråd, samt sedan 1948 hedersdoktor vid Åbo Akademi. Den sistnämnda titeln föredrog han främst. Inom Svenskfinland och Åboland intog han efter hand en obestridlig, ledande position.

DEN ÅLDRANDE AMOS
Förutom affärerna och arbetet intresserade Amos sig redan i barn- och ungdomen för kulturen och religionen i vid bemärkelse. Som vuxen framgångsrik man i karriären och på stark frammarsch bestod och utvecklade sig dessa intressen.

Medeltidens tro och kyrka, kyrkomusik och kyrkokonst, överlag kyrkohistoria, intresset för det själsliga och andliga var starka ingredienser i hans vardag och själsliv genom hela livet. I hemmet inreddes ett eget kapell med en orgel. Hans stora passion var likaså teatern, musiken och bildkonsten. Han drogs till teaterlogen, till konserter, umgicks gärna i konstkretsarna och delade ofta med sig av sina vinster som en modern mecenat. Han drogs likaså ständigt till nya långa resor, till Stockholm, kontinenten och Italien, företrädesvis med tåg och gärna med vänner i sällskap.

Sitt lantresidens Söderlångvik köpte han 1927 och omvandlade gården småningom till en stor villa i klassisk italiensk stil i den åboländska skärgårdsmiljön. Amos avgörande insats för tillkomsten av Finlands fantastiska institut i Rom, Villa Lante, är obestridlig. Han stod som en konstens och kulturens atlantid bakom och understödde bland annat Svenska Teatern, Konsthallen, Åbo Akademi, olika kyrkorestaureringar, en lång rad enskilda personer och konstnärer, föreningar och organisationer, genom stipendier och understöd.

Viktigaste av allt var grundandet av Föreningen Konstsamfundet som fortsatte att förvalta arvet och som bär Amos och hans värderingar vidare, som en av de stora aktörerna inom tredje sektorn i Finland och Norden.

Amos Anderson avled vårvintern 1961 som drygt 82 år gammal på sitt kära Söderlångvik, dit han långt tidigare låtit flytta de fyra karyatiderna som hade prytt Svenska Teatern, i samband med den restaurering av teatern under 1930-talet som han till stor del helt bekostade. Han tillhör utan tvivel vårt lands genom tiderna stora kulturmecenater.

 

MERITER I URVAL

1878Amos Valentin Andersson föddes torsdagen den 3 september i Brokärr by i Kimito kommun till föräldrarna Anders Johan Andersson (d. 1928) och Karolina Andersson (f. Lindblom, d. 1904).
1893Gick ut folkskolan och konfirmerades samma sommar med utmärkta insikter.
1894–1896Deltog aktivt i ungdomsarbetet i Kimito.
1896Inskrevs i Handelsinstitutet i Åbo.
1898–1900Kontorist vid Sjöförsäkringsaktiebolaget Triton.
1900–1902Studieresa till Göttingen, Berlin och London, oktober 1900 – april 1902.
1902–1907Ömsesidiga Försäkringsbolaget Industri-Brands första kontorist, därefter aktuarie.
1904Studieresa till Berlin, Göttingen och Bern.
1905–1913Grundare och utgivare av Försäkrings Tidskrift.
1906Grundade ekonomiska tidskriften Mercator, ägare och utgivare i flera årtionden.
1906Studieresa till Berlin.
1907Grundade Nordiska Annonsbyrån Amos Anderson.
1907Grundade Förlagsaffär Amos Anderson.
1907–1940Handhade utgivningen av Finsk tidskrift (kort efter 1907 skötte han utgivningen och annonsförsäljningen för ett tjugotal andra tidskrifter).
1908Köpte fastigheten vid Georgsgatan 27, uppförde ett hus i fem våningar (inkl. källarvåning) ritat av W.G. Palmqvist och överförde maskinerna från nyinköpta tryckeriet Valo till huset.
1909Mercators tryckeri inledde sin verksamhet i den nyuppförda byggnaden vid Georgsgatan.
1910Allt byggarbete stod klart på Georgsgatan 27 och i Mercators tryckeri i början av året.
1910Amos Anderson var fastighets-, tryckeri-, tidskrifts- och reklambyråägare. En finsk Scherl i mindre skala.
1910Mercators Tryckeri Aktiebolag grundades.
1910Blev majoritetsägare i Tidnings och Tryckeri Aktiebolaget. Aktiebolaget nedlades därefter och maskinparken och personalen övergick till Mercator vid Georgsgatan 27.
1911Nordiska Annonsbyrån Aktiebolaget grundades.
1911Grundade Dagens Tidning med Guss Mattsson som huvudredaktör (läggs ner 1914).
1916En köpoffensiv av stadsfastigheter inleddes, främst i kvarteret Tuppen.
1916Övertog aktiemajoriteten i F. Tilgmanns bok- och stentryckeri samt Kemigrafi Ab. I samma affär ingick fastigheterna i hörnet av Andrégatan (nuv. Lönnrotsgatan) och Annegatan, samt vid Ärtholmsgatan.
1917–1918Vistades i Stockholm från oktober 1917 till april 1918.
1918Företaget Tilgmann köpte Öflund & Petterssons Bok- och Stentryckeri, Lilius & Hertzbergs Stentryckeri, Weilin & Göös Stentryckeri, Helsingfors Bok- och Stentryckeri samt Åbo Stentryckeri.
1919En ny tryckeribyggnad uppfördes för Tilgmann vid nuvarande Lönnrotsgatan 10, förstorades senare i flera repriser längs Annegatan.
1920Medverkade i att grunda bolag som övertog det förlag som gav ut Hufvudstadsbladet och Dagens Press.
1920-taletKöpte landsfastigheter på Kimitoön och i Pargas, ca 7 000 hektar.
1921–1936VD för Hufvudstadsbladet, samtidigt ansvarig utgivare och chefredaktör
1922–1927Satt som ledamot i riksdagen.
1925–1938Ordförande för Finlands Tidningsförläggarförbund.
1928–1961Styrelseordförande för Stiftelsen för Svenska Teatern.
1937Elektor i presidentvalet (också 1940 och 1943).
1939–1956Styrelseordförande för Svenska Teatern.
1940Grundade Föreningen Konstsamfundet.
1942–1952Styrelseordförande för Svenska Oratorieföreningen.
1945Erhöll bergsrådstitel.
1948Utnämndes till hedersdoktor vid Åbo Akademi.
1948–1958Styrelseordförande för Stiftelsen för Åbo Akademi (styrelsemedlem 1923–1961).
1961Amos Anderson avled på påsksöndagen den 2 april på Söderlångvik, 82 år gammal.

 

Se dokumentären

Franck Media har med understöd från Konstsamfundet producerat en dokumentär om Amos och Konstsamfundet. Här kan du se på den, uppdelad i åtta klipp.
meny