Stipendier och understöd

Till ansökningsblanketten

Till anvisningarna

Till FAQ - Ofta ställda frågor

 

Stöd ges för

ALLMÄNNA KULTURBIDRAG

Stöd beviljas till samfund för aktiviteter och kulturella strävanden i hela Svenskfinland. Särskilt prioriteras Åboland, barn- och ungdomsverksamhet och förnyelse inom föreningslivet. Anskaffningar och renoveringsprojekt understöds inte. Enskilda personer beviljas inte understöd i allmänna gruppen.

BILDKONST OCH KONSTINDUSTRI

Stipendierna söks endast inom februari. Bidrag ges företrädelsevis åt yngre yrkesverksamma finlandssvenska konstnärer för separatutställningar eller andra projekt i hemlandet. Utställningar utomlands understöds inte. Till ansökan bifogas meritförteckning och lämpligt bildmaterial i elektroniskt format. Utställningsgalleriet bör alltid nämnas.

MUSIK

Understöd ges till musikskolor, organisationer och grupper för verksamhet. Finlandssvenska musikevenemang, ungdomsmusiksatsningar och turnéverksamhet kan stödas. Enskilda kan söka understöd för seriös fortbildning i musik utomlands.

PUBLIKATIONSVERKSAMHET

Stöd ges till publicistik och utveckling av finlandssvenska medier, såväl digitala som tidningar. Stöd ges också för finlandssvenska tidskrifter. Understöd för historiker gäller endast 100-års historiker. Enskilda beviljas tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur, men inte arbetsstipendier. Tryckningsbidrag kräver uppgifter om förläggare. Stöd för läromedel beviljas av en samarbetsgrupp som består av representanter för Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Utbildningsstyrelsen. Se www.kulturfonden.fi.

TEATER

Understöd ges till organisationer och grupper för verksamhet, uppsättningar, produktioner och turnéverksamhet inom både professionell teater och amatörteater. Enskilda kan söka bidrag för seriös fortbildning i teater utomlands.

UTBILDNING

Understöd ges till yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor. Bidrag kan sökas för projekt som gäller bl.a. utveckling, skolsamarbete, kvalitetshöjande verksamhet eller för olika kurser i samband med undervisningen. Förskolor, dag- och eftermiddagsvård, lägerskolor och akademiska studier eller avhandlingar understöds inte. Enskilda studerande vid högskolor och universitet söker inte studiestöd av Konstsamfundet, utan kan söka bidrag i februari av Svenska studiefonden, se www.studiefonden.fi.

JOURNALISTSTIPENDIER

Beviljas på våren gemensamt med Svenska kulturfonden. Ansökningarna görs via www.kulturfonden.fi. Stöd beviljas framför allt till journaliststuderande för obligatorisk praktik på finlandssvenska redaktioner. Yrkesverksamma journalister beviljas stöd för vistelser på tidningshus i Sverige, studieresor, fortbildning samt för konstkritik. Unga journallister beviljas stipendier för att utöka sina kunskaper och intresse för de nordiska länderna. Ansökan görs elektroniskt i februari via www.kulturfonden.fi.

Stöd beviljas inte för

 • • enskilda personer inom allmänna gruppen eller inom utbildning
 • • arbetsstipendier
 • • konstutställningar utomlands
 • • instrumentanskaffningar
 • • danskonst
 • • musikskivor eller videoinspelningar
 • • dagvårds-, förskole- eller eftisverksamhet, lägerskolor
 • • projekt i lågstadie- eller högstadieskolor, gymnasier
 • • studier i hemlandet eller utbytesstudier
 • • slutarbeten
 • • pro gradu-, licentiat- eller doktorsavhandlingar
 • • läromedel
 • • lärarfortbildning

 

Besluten kommer inom december till den e-postadress som uppgetts i ansökan.

Till anvisningarna

Till ansökningssystemet

Ytterligare information om stipendier och bidrag: Klara Paul, 044 70 30 540, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Årlig utdelning

Kaavio 1-1

Den årliga utdelningen i allmänna stipendier och understöd är ca 7,5 milj. € och drygt 2,3 milj. € till Amos Andersons konstmuseum. Stipendierna behandlas av sakkunnignämnder med sammanlagt drygt 30 personer från olika delar av Svenskfinland. Konstsamfundets styrelse fastställer slutligt stipendierna.

Beviljade stipendier

Våren 2017

Hösten 2016

Våren 2016

 Hösten 2015

 Våren 2015

 Hösten 2014

 Våren 2014

 Hösten 2013

 Våren 2013

Se tidigare beviljade stipendier här.

Understöd för filmproduktioner

Fr.o.m. 1.3.2014 behandlar Konstsamfundets styrelse ansökningar för filmproduktioner endast 3 gånger/år, i slutet av januari, maj och oktober.

Ansökningarna för filmstöd skickas in till Konstsamfundet via det elektroniska ansökningssystemet fortlöpande under året. Ansökan bör vara insänd senast 15.12, 15.4. eller 15.9.

Se anvisningarna för filmstöd.

Stöd till film 2016

 Stöd till film 2015

Se tidigare beviljade understöd här.

Ladda ner Konstsamfundets logo

Färg (CMYK), Svartvit, Negativ