Bidrag för film- och medieproduktion

Gemensam filmansökan

Bidrag för film kan sökas med en och samma ansökan från Kulturfonden och Konstsamfundet. Tillsammans fördelar vi i år ca 2 miljoner euro till film- och medieproduktioner. Vi vill stödja produktioner och innehåll av hög kvalitet och med relevans för det svenska i Finland.

Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. Sökanden behöver inte göra två skilda ansökningar utan ansöker samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden.

Ansökningstiden är februari och september varje år. En extern sakkunniggrupp bedömer varje ansökan. Stipendiesakkunniga från båda fonderna gör sedan ett beslutsförslag till styrelsen. Konstsamfundets styrelse fattar beslut om bidragen två gånger per år.

Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem.

Vid behandling av ansökningarna beaktas projektens planerade innehåll, det konstnärliga och tekniska utförandet samt målgruppen. Filmstödet förutsätter att projektets språk är svenska eller att projektet är av särskilt finlandssvenskt intresse. En förutsättning är också att det föreligger en bekräftad grundfinansiering (LOC). Projektet skall vara avsett för biografvisning, tv-visning eller annan form av distribution. För manuskript kan personliga stipendier beviljas utan grundfinansiering, medan den som ansöker om understöd för produktion skall vara bokföringsskyldig.

Till ansökan bifogas en kortfattad synopsis, produktionsupplysningar, en kort presentation av sökanden samt en kostnadskalkyl och finansieringsplan, som visar bekräftad finansiering. Material i större format länkas med fördel i ansökan.

Feedback på ansökan

Vi förstår att det är viktigt att få feedback om man fått avslag på sin ansökan. Därför erbjuder vi möjligheten att boka en online-klinik med stipendiesakkunniga från Konstsamfundet och Kulturfonden. Alla kliniker är 15 minuter långa.

Syftet med klinikerna är att tjänstemännen ska kunna vidarebefordra den respons de sakkunniga har gett, och att den sökande ska kunna ställa frågor. Det är däremot inte möjligt att kräva ändring i ett beslut.

Vi har full förståelse för att du som sökande kanske inte håller med våra sakkunniga i deras bedömning. Vänligen observera ändå att de sakkunniga vi anlitar för att ge utlåtanden om ansökningarna har gedigen branscherfarenhet från både Finland och övriga Norden, och att de inte ger sina utlåtanden lättvindigt utan sätter sig noga in i varje ansökan.

Kom också ihåg att en mycket vanlig orsak till avslag är att vi helt enkelt inte har resurser att understöda alla projekt.

Följ med informationen på Konstsamfundets hemsida www.konstsamfundet.fi för bokning av kliniktider.

Kreditering

I för- eller eftertexter och annat informationsmaterial skall framgå att filmen producerats med stöd av både Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

OBS! Både Kulturfondens och Konstsamfundets logotyper måste synas i ert material!

Manusarbete och inledande av projekt
  • avsett för arbetstid och levnadskostnader
  • sökanden med branschutbildning eller tidigare erfarenhet prioriteras

Ansök som privatperson

Vi beviljar endast manusstöd till privatpersoner och arbetsgrupper. Även om du har ett produktionsbolag involverat ska ansökan alltså inte göras i bolagets namn.

Ta in utomstående hjälp med ditt manus

Vi rekommenderar alla sökande att ta in utomstående hjälp i ett tidigt skede, både dramaturg eller annan hjälp med manusarbete och produktionsbolag.

Det går bra att helt eller delvis använda ett bidrag för manusarbete till att betala en dramaturg eller motsvarande.

När ska du involvera ett produktionsbolag?

Vi kräver inte att du har kontakt eller avtal med ett bolag när du ansöker om stöd för manusarbete, men våra sakkunniga brukar ofta rekommendera att sökande redan i ett tidigt skede får stöd av ett bolag. Det blir annars lätt så att du måste göra om mycket av ditt arbete när bolaget väl blir involverat.

Stärk din ansökan med bilagor

I ansökan är en testscen och ditt CV obligatoriska bilagor. Du får ändå gärna bifoga mer material, t.ex. tidigare manus du skrivit eller den senaste versionen av det du arbetar med nu.

Om dina tidigare projekt har gått i produktion är det också värdefullt för de sakkunniga att kunna ta del av dessa. Maxstorleken på bilagor är 10 MB, så du kan inte ladda upp större filmfiler direkt i systemet. Däremot går det bra att länka till material på Vimeo, Youtube eller motsvarande. Kom ihåg att uppge lösenord ifall materialet är lösenordsskyddat.

Alla bilagor hanteras konfidentiellt.

Utveckling & produktion, film & TV
  • för organisationer
  • för alla plattformar
  • ex långfilmer, tv-serier
  • inte för PR eller distribution

LOC och övrig finansiering

Vi beviljar inte stöd till produktioner som inte har bifogat LOC eller annat avtal från produktionens övriga finansiärer och/eller samproducenter. Om filerna inte kan bifogas när ansökan lämnas in ska de skickas in senast sju dygn efter ansökningstidens slut för att kunna beaktas.

Ansök om realistiska belopp

Totalt delar Kulturfonden och Konstsamfundet ut ca 2 miljoner euro per år till film och medieproduktion. Medlen fördelas ganska jämt mellan de två årliga ansökningsomgångarna. Inför septemberomgången publicerar vi vilken summa som finns tillgänglig för utdelning det året.

Det är mycket sällsynt att vi beviljar bidrag på mer än 150 000 – 200 000 euro till någon enskild produktion. För manusarbete beviljas i regel bidrag om 2 000 €/månad. Gå in på länken: https://konstsamfundet.fi/beviljade-stipendier-bidrag/ där man kan få information om beviljade bidrag via vårt visuella verktyg.

De största beloppen brukar gå till långfilmsproduktioner. Ofta är det då frågan om förlustgarantilån, inte regelrätta bidrag.

Förlustgarantilån – är en bidragsform där bidragsgivaren och bidragsmottagaren gör upp ett avtal om bidrag som kan betalas tillbaka delvis eller i sin helhet om produktionen är vinstbringande. Om produktionen går på förlust så täcker bidraget förlusten.

Utveckling & produktion, övriga format
  • för organisationer
  • för arbetstid och arvoden, hyror och resor
  • inte för inköp av utrustning eller dylikt
  • t.ex. för radio, podd och webb-tv

LOC och övrig finansiering

Vi beviljar inte stöd till produktioner som inte har bifogat LOC eller annat avtal från produktionens övriga finansiärer och/eller samproducenter. Om filerna inte kan bifogas när ansökan lämnas in ska de skickas in senast sju dygn efter ansökningstidens slut för att kunna beaktas.

Ansök om realistiska belopp

Totalt delar Kulturfonden och Konstsamfundet ut ca 2 miljoner euro per år till film och medieproduktion. Medlen fördelas ganska jämt mellan de två årliga ansökningsomgångarna. Inför septemberomgången publicerar vi vilken summa som finns tillgänglig för utdelning det året.

Det är mycket sällsynt att vi beviljar bidrag på mer än 150 000 – 200 000 euro till någon enskild produktion. För manusarbete beviljas i regel bidrag om 2 000 €/månad. Gå in på länken: https://konstsamfundet.fi/beviljade-stipendier-bidrag/ där man kan få information om beviljade bidrag via vårt visuella verktyg.

De största beloppen brukar gå till långfilmsproduktioner. Ofta är det då frågan om förlustgarantilån, inte regelrätta bidrag.

Förlustgarantilån – är en bidragsform där bidragsgivaren och bidragsmottagaren gör upp ett avtal om bidrag som kan betalas tillbaka delvis eller i sin helhet om produktionen är vinstbringande. Om produktionen går på förlust så täcker bidraget förlusten.

Ulrica Stråhlmann

Stipendiesakkunnig

ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi
+358 44 703 0540