Förmögenhetsförvaltning

Konstsamfundet investerar både för att uppnå en stabil direktavkastning och en långsiktig värdeökning. Inom Konstsamfundet görs löpande en avvägning i vilken utsträckning föreningen kan maximera en långsiktig reell värdeökning och hur stort behovet av likviditet är. Konstsamfundets placeringsegendom är idag väl diversifierad och inget innehav står för över 10% av egendomen. Marknadsvärdet på Konstsamfundets egendom uppgick 31.12.2022 till 700,2 milj. €. Beaktar man utdelningen och bidragen samt verksamhetens rörelsekostnader betyder det att egendomens avkastning under 2022 var -4,8%.

Utmaningar inom de globala logistikflödena, krigsutbrottet i Ukraina, den höga inflationen samt centralbankernas åtstramning påverkade placeringsmarknaden negativt under år 2022. Även om Konstsamfundet också har påverkats av denna negativa utveckling, bedömer föreningen att verksamheten är tryggad, både på kort och lång sikt. Fortsatt geopolitisk spänning, hög inflation, fortsatt åtstramning av penningpolitiken och vinstrisker gör att vi kan räkna med att 2023 kommer att vara ett volatilt år på aktiemarknaden. 

Konstsamfundet investerar huvudsakligen i finländska och svenska noterade aktier. Konstsamfundet bedömer att både Finland och Sverige erbjuder en attraktiv ESG omgivning vilket på sikt kan förväntas påverka avkastningen positivt. Konstsamfundet är insatt i sina investeringsobjekt och investeringsbesluten görs självständigt. Med syftet att uppnå branschmässig diversifiering och komplettera aktieportföljen görs placeringar i globala bolag med ledande ställning inom förnybar energi, medicin, teknologi och livsmedel. Konstsamfundets placeringshorisont är lång och särskild uppmärksamhet läggs på bolagets förväntade framtida kassaflöde. Konstsamfundets största noterade innehav publiceras på föreningens hemsida och uppdateras kvartalsvis.

Med syftet att diversifiera görs placeringar även i så kallade private equity och venture capital (VC) genom specialiserade fondförvaltare. VC-placeringarna förväntas förutom avkastning även ge Konstsamfundet en inblick i ”vart världen är på väg” inom teknologi, media och utbildning.

Konstsamfundet investerar i fastigheter och fastighetstillgångar för att erhålla en stabil direktavkastning, uppnå diversifiering och reell värdeökning. De främsta fastighetsplaceringarna utgörs av Glaspalatset i Helsingfors och Georgsgatan 27. Investeringar i ränteinstrument görs främst med syftet att fungera som kassareserv för verksamheten och framtida placeringar.

Konstsamfundet välkomnar att hållbarhetsaspekter får en allt större uppmärksamhet och beaktar detta då man väljer lönsamma välskötta bolag med en hållbar verksamhetsmodell och en värdering som kan anses rimlig. Konstsamfundet har formulerat principer för ansvarsfulla investeringar. Konstsamfundet bedömer att bolag som prioriterar hållbarhet på sikt genererar en bättre avkastning och har en lägre risk än bolag i genomsnitt. Konstsamfundet undviker att investera i bolag vars huvudsakliga intäkter genereras från icke-hållbar verksamhet och direkta placeringar görs enbart i länder som Konstsamfundet betraktar som trygga och från vilka det finns tillräcklig information tillgänglig för en kontinuerlig uppföljning.