Fondsamarbete

De största finlandssvenska fonderna har delvis sammanfallande syften och ändamål, och koordinerar därför kontinuerligt en del att sin stöd- och bidragsverksamhet. Det här gäller bland annat stöd till finlandssvensk kultur- och medborgaraktivitet, verksamhet som stärker det svenska språket i Finland, och stöd till olika former av utbildning på svenska i Finland.

Samarbetet omfattar i första hand Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Litteratursällskapet och Svenska folkskolans vänner.

Bidrag till studerande beviljas inom ramen för Svenska studiefonden.