Föreningens principer för ansvarsfulla placeringar

Föreningen gör inte direkta placeringar i bolag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av tobaksprodukter, alkohol, vapen och annat krigsmaterial, vuxenunderhållning eller hasardspel. Verksamheten i dessa sektorer skall inte överskrida 5 % av bolagets omsättning. Vidare utesluts bolag inom gruvindustrin och samhällstjänstesektorn, i vilka över 5 % av omsättningen kommer från kol som används för energiproduktion. 

Vid utnyttjande av externa kapitalförvaltare väljer föreningen kapitalförvaltare som uppfyller följande grundkrav: 

  • har publicerat en egen policy för ansvarsfull placering. 
  • har förbundit sig att följa de FN-stödda principerna för ansvarsfulla placeringar (PRI). 

Vid investeringar i fonder föredrar föreningen fonder som uppfyller följande kriterier: 

  • Utesluter tobaksprodukter, alkohol, vapen och annat krigsmaterial, vuxenunderhållning, 
  • hasardspel och kol för energiproduktion. 
  • Följer regelbundet upp placeringsportföljens innehåll utgående från mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption i enlighet med FN:s Global Compact -principer. 
  • Inkluderar ESG-aspekter i placeringsanalysen via interna eller externa resurser. 
  • Inkluderar ESG-aspekter i rapporteringen. 

Föreningens alternativa placeringar består främst av private equity-fonder. Dessa är illikvida placeringar med lång placeringstid och kräver speciellt noggrann utvärdering innan placeringsbeslut fattas. Föreningen placerar enbart i alternativa placeringsfonder som har ett gott rykte och en ansvarsfull verksamhet.

Föreningen föredrar kapitalförvaltare som uppfyller följande grundkrav: 

  • har publicerat en egen policy för ansvarsfull placering. 
  • har förbundit sig att följa de FN-stödda principerna för ansvarsfulla placeringar. 

Också då föreningen investerar i externt förvaltade fastighets- eller skogsfonder gäller dessa principer för ansvarsfulla placeringar. 

Föreningen utför årligen med hjälp av en extern part en ESG-evaluering av portföljens innehav. Evalueringen används för att säkerställa att principerna för ansvarsfulla placeringar följs, öka kunskapen om placeringsobjekten samt fungerar som stöd för framtida placerings- och avyttringsbeslut. Föreningens styrelse tar del av nämnda ESG-uppföljningar. ESG-evalueringen för 2020 antydde att Konstsamfundets placeringsportfölj har något bättre ESG-ranking än referensramen.