Stadgar för Föreningen Konstsamfundet

§ 1

Föreningens namn är Föreningen Konstsamfundet och dess hemort är Helsingfors stad.

§ 2

Föreningens ändamål är:

a) att stöda bildkonsten ävensom den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland samt väcka och befrämja ett fördjupat konstintresse.

b) att även i övrigt stöda den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i
Finland med särskild tonvikt på spridning av information på svenska;

c) att främja ungdomens yrkesutbildning.

Föreningen skall förverkliga sitt ändamål genom att upprätthålla Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlångviks museum i Dragsfjärd och i dem anordna konstutställningar, genom att utdela stipendier och understöd för alla ovannämnda ändamål samt genom att stimulera kulturdebatten, ge information därom och stöda publikations­ verksamhet.

Föreningen äger rätt att mottaga gåvor och donationer avsedda att stöda och befrämja även annan allmännyttig verksamhet.

I den mån gåvo- och donationsmedel överlåts till föreningen att disponeras för här ovan nämnda syften äger föreningens styrelse förvalta medlen med beaktande av givarnas utta­ lade önskemål och direktiv.

Föreningens verksamhet åsyftar icke att införskaffa medlemmarna vinst eller annan omedelbar ekonomisk nytta och föreningens verksamhet får icke i övrigt vara huvudsakligen av ekonomisk natur.

§ 3

Medlemsantalet i föreningen bör icke överstiga tolv (12). Varje medlem av föreningen erlägger en årsavgift som bestämmes på årsmötet.

§ 4

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, vilka väljas vid föreningens årsmöte för en tid av ett år i sänder och vilkas mandat gälla från årsmöte till årsmöte. Ledamöterna i styrelsen äga icke uppbära något arvode för sitt uppdrag. Styrelsen må likväl antaga nödiga funktionärer och bestämma deras avlöning.

Styrelsen äger rätt att, därest så anses önskvärt, utse expertnämnder för vilkas verksamhet styrelsen vid behov utfärdar särskilda instruktioner.

Styrelsen bör vid förvaltningen av föreningens tillgångar eftersträva att av disponibla medel möjligast stora reserveringar årligen avsättas i avsikt att även på längre sikt trygga föreningsverksamhetens ekonomiska effektivitet med beaktande av sjunkande penningvärde.

§ 5

Styrelsen utser inom sig ordförande för ett år i sänder. Styrelsen är beslutför, då minst två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

§ 6

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam samt av den eller de personer styrelsen därtill befullmäktigar, och i den ordning i fullmakten bestämmes.

§ 7

Å styrelsen ankommer:

a) att besluta om intagande och uteslutande av medlem i föreningen;

b) att handhava den omedelbara ledningen av föreningens angelägenheter;

c) att fatta beslut om inköp av konstverk samt om utdelning av stipendier och understöd;

d) att kalla föreningens medlemmar till möte; samt

e) att företräda föreningen inför myndighet och utomstående genom sin ordförande eller särskilt befullmäktigat ombud.

§ 8

Ordinarie föreningsmöte, eller årsmöte, som skall hållas före utgången av maj månad, besluter om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för handhavandet av föreningens förvaltning under föregående år samt verkställer val

a) av ledamöter i styrelsen i stället för de i tur avgående, samt

b) av två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av det löpande årets räkenskaper. På årsmötet bör ytterligare

c) bestämmas medlemsavgiftens storlek samt

d) behandlas andra i kallelsen nämnda ärenden.

§ 9

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall föreningens bokslut jämte bokföringsböcker, verifikat och andra handlingar inom utgången av mars månad följande år i och för granskning överlämnas åt föreningens revisorer, vilka det åligger att senast två veckor efter det de fått mottaga förenämnda handlingar till granskning avgiva skriftlig redogörelse för den av dem verkställda granskningen.

§ 10

Kallelse till föreningsmöte sker genom rekommenderat brev till föreningsmedlemmarna avsänt senast åtta dagar före mötet. Övriga tillkännagivanden lämnas medlemmarna på enahanda sätt.

§ 11

I händelse av föreningens upplösning skall dess egendom i enlighet med föreningsmötes beslut överlämnas till Stiftelsen för Åbo Akademi att användas för de ändamål, som uti pa­ragraf 2 angivas. Specifikt avseende föreningens konstsamling gäller att denna skall förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi i enlighet med gällande museilagstiftningsbestämmelser om museiverksamhet och konstsamlingar.

§ 12

Beslut om ändring av dessa stadgar och om upplösning av föreningen skall omfattas med tre fjärdedelar av de angivna rösternas antal på två med minst tre och högst sex veckors mellanrum hållna möten.