Ansökningstider och kriterier

 • Bekanta dig med våra kriterier innan du påbörjar din ansökan
 • Kontrollera att du har alla obligatoriska bilagor
 • Vårens ansökningstid är i februari
 • Höstens ansökningstid är i september
 • Vi tar endast emot ansökningar som inkommit via ansökningssystemet inom tidsfristen
 • Kontrollera att du inte har tidigare oredovisade bidrag innan du påbörjar en ny ansökan

Februariomgång

Ansökningstid: 1-28.2.2023
Beslut: i slutet av maj

 • Medborgaraktivitet
 • Visuell konst
 • Musik
 • Litteratur och publikationer
 • Scenkonst
 • Korta tvärkonstnärliga arbetsstipendier
 • Yrkesutbildning
 • Vistelsestipendier i Donnerska residenset
 • Film- och medieproduktion

Septemberomgång

Ansökningstid: 1-30.9.2023
Beslut: i medlet av december

 • Medborgaraktivitet
 • Musik
 • Litteratur och publikationer
 • Scenkonst
 • Korta tvärkonstnärliga arbetsstipendier
 • Yrkesutbildning
 • Film- och medieproduktion
 • Visuell konst (enskilda sökande)
 • Vistelsestipendier i Donnerska residenset

Kriterier 2022-2023

Medborgaraktivitet

Vem?

 • organisationer (registrerade)
 • arbetsgrupper
 • nätverk

Vad?

 • verksamhetsbidrag
 • samarbetsprojekt
 • barn- och ungdomsverksamhet
 • grundläggande konstundervisning

Stöd beviljas inte för:

 • enskilda personer
 • anskaffningar
 • renoveringsprojekt

Kimitoön – Åboland

 • föreningsverksamhet
 • barn- och ungdomsverksamhet
 • utvecklingsprojekt
 • samarbetsprojekt över kommun- och andra gränser

Hur?

 • fleråriga ansökningar med en regelbunden uppföljning är möjliga
 • stöda nätverkande, olika former av samarbeten
 • utveckling och nytänkande
 • stöda ansökningar av god kvalitet genom information och t.ex. kliniker

Litteratur och publikationer

För vad?

 • Utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska tidningsmedier, publikationer i digitalt format (t.ex. ljudböcker)
 • för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
 • tryckningsbidrag och produktionskostnader (ex. layout, korrektur, illustration, synlighet) för humanistisk och samhällsvetenskaplig litteratur och för skön- och barnlitteratur
 • översättningar kan beviljas i särskilda fall
 • historiker
 • litterära evenemang och bokmässor
 • Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Stöd beviljas inte för:

 • egen arbetsinsats, dvs inte för egen lön
 • utgivning på andra språk än svenska
 • Ordkonstskolor med mera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.

Hur?

 • ansökningarna indelas i fleråriga och återkommande ansökningar med en regelbunden uppföljning samt i korta projekt med en mindre krävande uppföljning
 • för nytänkande, utveckling och samarbeten

Musik

Vem?

 • organisationer och institutioner (professionella och amatörer)
 • arbetsgrupper
 • enskilda personer

Vad?

 • verksamhetsbidrag
 • barn- och ungdomsmusiksatsningar
 • tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
 • nätverkande
 • turnéverksamhet
 • finlandssvenska evenemang
 • dokumentation (musikinspelningar)
 • seriös fortbildning i musik utomlands för enskilda personer
 • Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Stöd beviljas inte för:

 • instrumentanskaffningar
 • grundutbildning
 • Musikinstitut med mera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.

Hur?

 • ansökningarna indelas i fleråriga och återkommande ansökningar med en regelbunden uppföljning samt i korta projekt med en mindre krävande uppföljning
 • för nytänkande, utveckling och samarbeten
 • för fortbildning, viktigt för att utvecklas och inspireras i arbetet

Scenkonst

Vem?

 • professionella organisationer och arbetsgrupper
 • amatörorganisationer och -arbetsgrupper

Vad?

 • verksamhetsbidrag
 • utvecklingsprojekt
 • uppsättningar
 • turnéer
 • Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Stöd beviljas inte till: enskilda personer

Hur?

 • fleråriga bidrag och bidrag för korta projekt
 • för nytänkande, utveckling och samarbeten
 • för fortbildning, viktigt för att utveckla och inspirera i arbetet
 • bygga broar till det nordiska och hitta det gemensamma

Visuell konst

Vem?

 • konstnärsorganisationer och enskilda konstnärer
 • arbetsgrupper
 • företrädesvis stöds konstområdets finlandssvenska aktörer

Vad?

 • för separatutställningar
 • till konstpedagogiska projekt och publikarbete inom bildkonstsektorn
 • för bildkonstnärliga och konstindustriella projekt
 • konstutställningar utomlands, i särskilda fall
 • för möjliga projekt med koppling till Amos Rex och dess verksamhet
 • Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Stöd beviljas inte för:

 • Bildkonstskolor med mera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.

Hur?

 • fleråriga bidrag och bidrag för korta projekt
 • för nytänkande, utveckling och samarbeten
 • för fortbildning, viktigt för att utvecklas och inspireras i arbetet
 • internationellt samarbete
 • arbetsprov skall alltid bifogas ansökan

Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Vem?

 • enskilda professionella artister inom olika konstområden
 • företrädesvis stöds aktörer med anknytning till det svenska i Finland

Vad?

 • för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
 • projektet bör inbegripa två eller flera genrer
 • korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium); max 2 000 € / mån.
 • sammanlagt beviljas ca 5 st. arbetsstipendier
 • stipendiet kan sökas av en eller flera ur en arbetsgrupp

Stöd beviljas inte för:

 • organisationer
 • fortbildning

Hur?

 • cv och arbetsprov skall alltid bifogas ansökan
 • uppstart av nya projekt
 • för nytänkande, utveckling och samarbeten
 • internationellt samarbete
 • stipendiemottagaren ansvarar för att meddela skatteverket till vilken del bidraget använts för egen arbetsinsats och till vilken del för kostnader (högst 50 % får dras av)
 • kostnaderna skall kunna redovisas med verifikat

Vistelsestipendier i Donnerska residenset

Vem?

Arbetsgrupper och enskilda:

 • Författare
 • Filmmakare, ex manusskribenter
 • Journalister
 • Översättare
 • Andra relevanta målgrupper, ex. kulturarbetare, opinionsbildare, forskare

Vad?

 • residensperioderna är från augusti 2023 och fortsätter våren 2024
 • residenset finns i Jörn Donners arbetsrum på Norra Kajen, Helsingfors
 • vistelse 2-4 veckor för en eller flera arbetsgrupper i taget

Hur?

 • Konstsamfundet fördelar residensperioderna och utser vilka arbetsgrupper som vistas samtidigt i residenset
 • Residenset består av ett stort arbetsrum, ett litet arbetsrum, ett gemensamt biblioteksutrymme och kök samt wc.
 • Konstsamfundet fördelar arbetsrummen
 • lägenheten är huvudsakligen tillgänglig dagtid
 • Grupperna kan bestå av upp till 6 personer

Yrkesutbildning

Vem?

 • yrkesläroanstalter på andra stadiet
 • yrkeshögskolor
 • ungdomsverkstäder
 • yrkesutbildning på folkhögskolor

Vad?

 • samarbetsprojekt
 • kvalitetshöjande verksamhet
 • fortbildning för lärare i yrkesutbildningen

Stöd beviljas inte för: forskning, småbarnspedagogik, förskole- eller eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasier, slutarbeten, läromedel, enskilda personer.

Studerande hänvisas till Svenska studiefonden.

Hur?

 • stöda yrkesutbildningen på svenska i Finland d.v.s. yrkesläroanstalter och folkhögskolor.
 • fleråriga bidrag är möjliga
 • lärarfortbildning, viktigt för att utvecklas och inspireras i arbetet
 • främja kontakter till näringslivet
 • bygga broar till det nordiska, samarbete med finskspråkiga yrkesinstitut och högskolor

Katy Gyllströms residensstipendium

Katy Gyllströms residensstipendium beviljas till ett finländskt eller europeiskt bildkonstresidens som, antingen genom sin allmänna verksamhet eller via sin residenskonstnär, har en koppling till det svenska i Finland.

 • Våren 2022 i mars utlystes Katy Gyllströms residensstipendium för första gången
 • Ansökningstid 31.3.-31.5.2023
 • Kan sökas av residens i Finland eller Europa
 • Gäller ett stipendium årligen (åren 2022-2023-2024)

Bidraget skall täcka följande kostnader:

 • En ”all inclusive residensvistelse”
 • Ett arbetsstipendium för residensperioden
 • Ett produktionsstipendium för själva skapandet
 • Ett bidrag för att täcka residensets kostnader (hyra, administration)
 • Ett resebidrag för att kunna resa enligt det mest hållbara resesättet
 • För att täcka ca 3 mån residensvistelse

Om residenset inte anhåller om bidrag för ovannämnda punkter ska man redogöra för hur dessa kostnader sköts.

Bidraget kan delvis även täcka följande utgifter:

 • Utgifter relaterade till den specifika konstnärens utställning, fortbildning eller evenemang
 • Administrativa kostnader, t.ex. lön för en residenskoordinator eller motsvarande upp till 15 % av bidraget
 • Underhållskostnader så som ex. städning, vatten, el.

Ansökan görs på svenska via det elektroniska formuläret på https://konstsamfundet.rimbert.fi.

All applications in our application system are in Swedish. If you have any questions according the language in our application form, please be in contact.

För mer information/More information

Ulrica Stråhlmann

Stipendiesakkunnig

ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi
+358 44 703 0540