Ansökningstider och kriterier

 • Bekanta dig med våra kriterier innan du påbörjar din ansökan
 • Kontrollera att du har alla obligatoriska bilagor
 • Vårens ansökningstid är i februari
 • Höstens ansökningstid är i september
 • Vi tar endast emot ansökningar som inkommit via ansökningssystemet inom tidsfristen
 • Kontrollera att du inte har tidigare oredovisade bidrag innan du påbörjar en ny ansökan
 • Ansökan ska skrivas på svenska (bilagor kan bifogas på andra språk)

Kriterier 2024

Uppdaterade 31.1.2024

Medborgaraktivitet

Vem?

 • organisationer (registrerade)
 • arbetsgrupper
 • nätverk

Vad?

 • verksamhetsbidrag
 • samarbetsprojekt
 • barn- och ungdomsverksamhet
 • grundläggande konstundervisning

Ansökningar från Kimitoön eller Åboland prioriteras.

Stöd beviljas inte för:

 • enskilda personer
 • anskaffningar
 • renoveringsprojekt
 • verksamhet i och omkring grundskolor och daghem, ex. föräldraföreningar
 • studentkårer och ämnesföreningar

Hur?

 • ansökan ska skrivas på svenska
 • ansökningarna kan vara ett- eller fleråriga
 • i ansökan uppskattar vi nytänkande, utveckling, samarbeten, genomförbarhet och relevans
 • bifoga bilagor som stöder ansökan
 • övrig finansiering / egen andel krävs

Kontaktperson Ulrica Stråhlmann

Litteratur och publikationer

För vad?

 • Utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska tidningsmedier, publikationer i digitalt format (t.ex. ljudböcker)
 • för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
 • tryckningsbidrag och produktionskostnader (ex. layout, korrektur, illustration, synlighet) för humanistisk och samhällsvetenskaplig litteratur och för skön- och barnlitteratur
 • historiker
 • litterära evenemang och bokmässor
 • Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Stöd beviljas inte för:

 • arbetsstipendier, dvs inte för egen lön
 • utgivning på andra språk än svenska
 • Ordkonstskolor med mera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.

Hur?

 • ansökan ska skrivas på svenska
 • ansökningarna kan vara ett- eller fleråriga
 • i ansökan uppskattar vi nytänkande, utveckling, samarbeten, genomförbarhet och relevans
 • bifoga manus, tryckoffert eller andra bilagor som stöder ansökan
 • för enskilda sökanden är arbetsprov obligatoriskt

Kontaktperson: Klara Paul

Musik

Vem?

 • organisationer och institutioner (professionella och amatörer)
 • arbetsgrupper
 • enskilda personer

Vad?

 • verksamhetsbidrag beviljas max en gång per år
 • barn- och ungdomsmusiksatsningar
 • tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
 • turnéverksamhet
 • finlandssvenska evenemang
 • dokumentation (musikinspelningar)
 • seriös fortbildning i musik för enskilda personer, ex deltagande i mästarkurs
 • deltagande i seminarier, workshops, show cases för professionella
 • Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Stöd beviljas inte för:

 • instrumentanskaffningar
 • kördräkter eller motsvarande
 • arbetsstipendier
 • grundutbildning
 • Musikinstitut med mera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.

Hur?

 • ansökan ska skrivas på svenska
 • ansökningarna kan vara ett- eller fleråriga
 • i ansökan uppskattar vi nytänkande, utveckling, samarbeten, genomförbarhet och relevans
 • arbetsprov ska bifogas
 • bilagor ska vara i pdf-format eller mp3-format
 • länkar till arbetsprov ska vara i allmänna, öppna tjänster (ex youtube, vimeo, spotify)

Kontaktperson: Klara Paul

Scenkonst

Vem?

 • professionella organisationer och arbetsgrupper
 • amatörorganisationer och -arbetsgrupper
 • professionella enskilda

Vad?

 • verksamhetsbidrag
 • utvecklingsprojekt
 • uppsättningar
 • turnéer
 • fortbildning för upprätthållande av yrkesskicklighet
 • Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Stöd beviljas inte för: arbetsstipendier

Kontaktperson Klara Paul

Hur?

 • ansökan ska skrivas på svenska
 • ansökningarna kan vara ett- eller fleråriga
 • i ansökan uppskattar vi nytänkande, utveckling, samarbeten, genomförbarhet och relevans
 • för fortbildning ex. deltagaravgifter; seminarier, workshops, sånglektioner. Studieplan bör bifogas.
 • bygga broar till det nordiska och hitta det gemensamma
 • bifoga bilagor som stöder ansökan

Visuell konst

Vem?

 • konstnärsorganisationer och enskilda konstnärer
 • arbetsgrupper
 • företrädesvis stöds konstområdets finlandssvenska aktörer

Vad?

 • för konstutställningar
 • för bildkonstnärliga och konstindustriella projekt
 • seriös fortbildning för professionella konstnärer, ex deltagande i seminarium, workshops med mera.
 • för möjliga projekt med koppling till Amos Rex och dess verksamhet
 • till konstpedagogiska projekt och publikarbete inom bildkonstsektorn
 • Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Kontaktperson Klara Paul

Stöd beviljas inte för:

 • Bildkonstskolor med mera som erbjuder grundläggande konstundervisning enligt läroplanen söker bidrag i gruppen Medborgaraktivitet.
 • egen arbetstid, dvs arbetsstipendier

Hur?

 • ansökan ska skrivas på svenska (bilagor kan bifogas på andra språk)
 • ansökningarna kan vara ett- eller fleråriga
 • i ansökan uppskattar vi nytänkande, utveckling, samarbeten, genomförbarhet och relevans
 • internationellt samarbete och fortbildning
 • arbetsprov ska alltid bifogas ansökan

Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt

Vem?

 • enskilda professionella artister inom olika konstområden
 • företrädesvis stöds aktörer med anknytning till det svenska i Finland

Vad?

 • för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
 • projektet bör inbegripa två eller flera genrer
 • korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium); max 2 000 € / mån.
 • sammanlagt beviljas ca 5 st. arbetsstipendier
 • stipendiet kan sökas av en eller flera ur en arbetsgrupp

Stöd beviljas inte för:

 • organisationer
 • fortbildning

Hur?

 • ansökan ska skrivas på svenska
 • cv och arbetsprov skall alltid bifogas ansökan
 • uppstart av nya projekt
 • för nytänkande, utveckling och samarbeten
 • internationellt samarbete
 • stipendiemottagaren ansvarar för att meddela skatteverket till vilken del bidraget använts för egen arbetsinsats och till vilken del för kostnader (högst 50 % får dras av)
 • kostnaderna skall kunna redovisas med verifikat

Kontaktperson Klara Paul

Vistelsestipendier i Donnerska residenset

Vem?

Arbetsgrupper och enskilda:

 • Författare
 • Filmmakare, ex manusskribenter
 • Journalister
 • Översättare
 • Andra relevanta målgrupper, ex. kulturarbetare, opinionsbildare, forskare

Vad?

 • residensperioder under hösten 2024
 • residenset finns i Jörn Donners arbetsrum på Norra Kajen, Helsingfors
 • vistelse 2-4 veckor för en eller flera arbetsgrupper i taget

Hur?

 • Ansökan ska skrivas på svenska
 • Konstsamfundet fördelar residensperioderna och utser vilka arbetsgrupper som vistas samtidigt i residenset
 • Residenset består av ett stort arbetsrum, ett litet arbetsrum, ett gemensamt biblioteksutrymme och kök samt wc.
 • Konstsamfundet fördelar arbetsrummen
 • lägenheten är tillgänglig vardagar kl 9-17
 • Grupperna kan bestå av upp till 6 personer

Kontaktperson Ulrica Stråhlmann

Yrkesutbildning

Vem?

 • yrkesläroanstalter på andra stadiet
 • yrkeshögskolor
 • ungdomsverkstäder
 • yrkesutbildning på folkhögskolor

Vad?

 • samarbetsprojekt
 • samarbete med finskspråkiga yrkesinstitut och högskolor, nordiska samarbeten
 • kvalitetshöjande verksamhet
 • fortbildning för lärare i yrkesutbildningen

Stöd beviljas inte för: forskning, småbarnspedagogik, förskole- eller eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasier, slutarbeten, läromedel, enskilda personer.

Studerande hänvisas till Svenska studiefonden.

Hur?

 • ansökan ska skrivas på svenska
 • ansökningarna kan vara ett- eller fleråriga
 • i ansökan uppskattar vi nytänkande, utveckling, samarbeten, genomförbarhet och relevans
 • stöda yrkesutbildningen på svenska i Finland d.v.s. yrkesläroanstalter och folkhögskolor.
 • främja kontakter till näringslivet
 • bifoga bilagor som stöder ansökan

Kontaktperson Ulrica Stråhlmann

Katy Gyllströms residensstipendium

Katy Gyllströms residensstipendium beviljas till ett finländskt eller europeiskt bildkonstresidens som, antingen genom sin allmänna verksamhet eller via sin residenskonstnär, har en koppling till det svenska i Finland.

 • Våren 2022 i mars utlystes Katy Gyllströms residensstipendium för första gången
 • Ansökningstid 1.2.-29.2.2024
 • Kan sökas av residens i Finland eller Europa
 • Gäller ett stipendium årligen (åren 2022-2023-2024)

Bidraget skall täcka följande kostnader:

 • En ”all inclusive residensvistelse”
 • Ett arbetsstipendium för residensperioden
 • Ett produktionsstipendium för själva skapandet
 • Ett bidrag för att täcka residensets kostnader (hyra, administration)
 • Ett resebidrag för att kunna resa enligt det mest hållbara resesättet
 • För att täcka ca 3 mån residensvistelse

Om residenset inte anhåller om bidrag för ovannämnda punkter ska man redogöra för hur dessa kostnader sköts.

Bidraget kan delvis även täcka följande utgifter:

 • Utgifter relaterade till den specifika konstnärens utställning, fortbildning eller evenemang
 • Administrativa kostnader, t.ex. lön för en residenskoordinator eller motsvarande upp till 15 % av bidraget
 • Underhållskostnader så som ex. städning, vatten, el.

Ansökan görs på svenska via det elektroniska formuläret på https://konstsamfundet.rimbert.fi.

All applications in our application system are in Swedish. If you have any questions according the language in our application form, please be in contact.

Kontaktperson Klara Paul

För mer information/More information

Ulrica Stråhlmann

Stipendiesakkunnig

ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi
+358 44 703 0540