Konstsamfundet skyddar mer skog på Kimitoön

03.10.2023 Mary Gestrin

Konstsamfundet, Söderlångvik

Kimitoön har fått ännu ett naturskyddsområde, det s.k. Purunpää Norra. På Konstsamfundets initiativ har naturskyddsområdet på föreningens marker i närheten av Söderlångvik gård utvidgats med ytterligare ett område på totalt 121 hektar, helt i linje med de planer som redan tidigare har presenterats. Samtidigt har fridlysningsbestämmelserna på det nu skyddade området ändrats.

 

Det aktuella beslutet är NTM-centralens officiella bekräftelse av planerna som gäller Ölmos-Purunpää skyddsområde norr om Hammarsboda träsk. Det får nu beteckningen ”strikt skyddat”. Sammanlagt är ca 400 hektar av Konstsamfundets marker nu strikt skyddade; skogsområdena i Purunpää och på Bergö har samma skyddsbeteckning redan från tidigare.
Utöver de strikt skyddade skogarna har Konstsamfundet ca 330 hektar strandnära skogar som är skyddade från byggande.
Skyddsområdena är en åtgärd bland flera i den skogsstrategi som Föreningen Konstsamfundet godkände i början av år 2023.

– Vår målsättning med den här ganska ambitiösa strategin är att anpassa vår skogsvård till de nya utmaningar som klimatförändringen och hotet mot biodiversiteten för med sig, säger Konstsamfundets vd, Stefan Björkman.
Övriga åtgärder i planen är bl.a. kontinuitetsskogsbruk, FSC skogscertifiering, slutavverkningsområdenas storlek och form, återställande av dikade torvmarker, ökad andel blandskog, plantering av ädla lövträd och blommande träd, bevarande av s.k. evighetsträd och solitära träd och anläggande av nya våtmarker. Planen är uppgjord för de kommande 20 åren. Enligt strategiplanen fredas under de kommande 10 åren ytterligare ca 100 hektar skog.

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick