Silvertärnan utökar sitt innehav i CapMan

01.12.2022

Konstsamfundet

SILVERTÄRNAN PRESSMEDDELANDE 
01.12.2022 10.00

Suomeksi alempana / In English below

Silvertärnan Ab har idag utökat sitt innehav i CapMan Oyj till 13,5 procent. Genom transaktionen markerar CapMans nyckelägare sina gemensamma målsättningar för CapMans förnyade vision och strategi. Silvertärnan är CapMans största aktieägare.

Silvertärnan köpte totalt 5 054 000 CapMan-aktier av Oy Inventiainvest Ab, Oy G.W. Sohlberg Ab, Oy Nissala Ab och Joakim Frimodig. De säljande parterna bibehåller indirekt ägande i CapMan genom att de samtidigt tecknat nya aktier i Silvertärnan i en riktad emission. Intäkterna från försäljningen av CapMan-aktierna användes i sin helhet för att betala de Silvertärnan-aktier som tecknades i den riktade emissionen.

”Jag är väldigt nöjd att dessa nyckelaktionärer i CapMan har beslutat samordna sitt innehav och därmed förena sina målsättningar för CapMan. Alla ägare i Silvertärnan stöder CapMans förnyade vision och strategi. Denna transaktion stärker Silvertärnans position som CapMans största aktieägare,” säger Silvertärnans styrelseordförande och Föreningen Konstsamfundet r.f.:s vd Stefan Björkman.

Oy Inventiainvest Ab ägs av CapMans grundares, tidigare styrelseordförande och vd, Ari Tolppanens familj. Oy G.W. Sohlberg Ab och Oy Nissala Ab är närstående bolag till CapMans styrelseordförande Andreas Tallberg. Silvertärnan Ab ägs av Föreningen Konstsamfundet r.f., Oy Hammarén & Co Ab, CapMans vd Joakim Frimodigs majoritetsägda bolag Boldhold Oy, samt de ovannämnda nya ägarna. 

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Björkman, ordförande, Silvertärnan och vd, Föreningen Konstsamfundet r.f.
tel. +358 50 362 19

Silvertärnan kasvattaa omistustaan CapManissa

SILVERTÄRNAN LEHDISTÖTIEDOTE 
01.12.2022 Kl. 10.00

Silvertärnan Ab on tänään kasvattanut omistustaan CapMan Oyj:ssä 13,5 prosenttiin. Kaupan ansiosta CapManin suuret osakkeenomistajat yhdistävät tavoitteensa CapManin uudistetun vision ja strategian puolesta. Silvertärnan on CapManin suurin osakkeenomistaja.

Kaupassa Silvertärnan hankki yhteensä 5 054 000 osaketta Oy Inventiainvest Ab:lta, Oy G.W. Sohlberg Ab:lta, Oy Nissala Ab:lta ja Joakim Frimodigilta. Kaupassa myyvien osapuolten epäsuora omistus CapManissa pysyy ennallaan heidän samanaikaisesti vastaanotettuaan uusia osakkeita Silvertärnan-yhtiössä suunnatun annin kautta. CapMan-osakkeiden myynnistä saadut tuotot käytettiin kokonaisuudessaan suunnatussa annissa uusien Silvertärnan-osakkeiden hankintaan.

”Olen erittäin tyytyväinen näiden CapManin osakkeenomistajien päätökseen yhtenäistää tavoitteitaan CapManin osalta omistusten yhdistämisen kautta. Kaikki Silvertärnanin omistajat seisovat CapManin uudistetun vision ja strategian takana ja tämä kauppa vahvistaa Silvertärnanin asemaa CapManin suurimpana osakkeenomistajana”, sanoo Silvertärnanin hallituksen puheenjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f. toimitusjohtaja Stefan Björkman.

Oy Inventiainvest Ab on CapManin perustajan ja aikaisemmin toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana toimineen Ari Tolppasen perheen määräysvaltayhtiö. Oy G.W. Sohlberg Ab ja Oy Nissala Ab ovat CapManin hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallbergin lähipiiriyhtiöitä. Silvertärnan Ab on Föreningen Konstsamfundet r.f.:n, Oy Hammarén & Co Ab:n, CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodigin määräysvaltayhtiö Boldhold Oy:n sekä yllä mainittujen uusien omistajien omistama yhtiö.

Lisätietoja:

Stefan Björkman, Silvertärnan Ab hallituksen puheenjohtaja ja Föreningen Konstsamfundet r.f. toimitusjohtaja, puh +358 50 362 19

Silvertärnan increases its ownership in CapMan

SILVERTÄRNAN PRESS RELEASE 
01.12.2022 at 10.00 EET

Silvertärnan increases its ownership in CapMan

Silvertärnan Ab has today increased its ownership in CapMan Plc to 13.5 per cent. As a result of the transaction, key shareholders in CapMan align their objectives in support for CapMan’s renewed vision and strategy. Silvertärnan is CapMan’s largest shareholder.

In the transaction, Silvertärnan acquired 5,054,000 CapMan shares from Oy Inventiainvest Ab, Oy G.W. Sohlberg Ab, Oy Nissala Ab and Joakim Frimodig. The disposing parties maintain their full exposure to CapMan as simultaneously, they obtained new shares in Silvertärnan through a directed share issue. The proceeds from the disposal of CapMan shares were used fully to pay for the shares in the directed issue.

“I am very pleased with the decision of these key CapMan shareholders to align their objectives for CapMan through a consolidation of their holdings. All owners in Silvertärnan stand behind CapMan’s renewed vision and strategy and this transaction strengthens Silvertärnan’s position as CapMan’s largest shareholder,” says Stefan Björkman, Chairman of Silvertärnan and CEO of Föreningen Konstsamfundet r.f.   

Oy Inventiainvest Ab is owned by the family of Ari Tolppanen, founder of CapMan and former Chairman and CEO of CapMan. Oy G.W. Sohlberg Ab and Oy Nissala Ab are closely associated companies of Andreas Tallberg, Chairman of the Board at CapMan. Silvertärnan Ab is owned by Föreningen Konstsamfundet r.f., Oy Hammarén & Co Ab, CapMan’s CEO Joakim Frimodig’s majority owned company Boldhold Oy  and the above newly announced owners.

For more information, please contact:


Stefan Björkman, Chairman of Silvertärnan and CEO of Föreningen Konstsamfundet r.f. PHONE  +358 50 632 19